top of page

בנק מסד - משרדי ההנהלה

בית חוגי, רמת גן

תכנון: אדריכל אייל עמידן  ניהול פרויקט: אמיר רינדר – מחלקת הבינוי של הבנק הבינלאומי   צילום: משה פלסר

bottom of page